I-70 westbound bridge over the Patapsco River

Patapsco
Kim Hairston, Baltimore Sun
Loading