Alexei Ramirez

Chicago White Sox' Alexei Ramirez during Spring Training in Glendale, Arizona.
Scott Strazzante, Chicago Tribune
Copyright © 2018, Los Angeles Times
EDITION: California | U.S. & World
61°