Los Angeles Times

Kim Thayil

Kim Thayil of SoundgardenDiana Guay / CTnow
74°