Arts & Entertainment

Eli Wallach

Ewan McGregorThe Ghost Writer (movie)Roman Polanski
Eli Wallach, left, Roman Polanski and Ewan McGregor, on the set of movie "The Ghost Writer." Guy Farrandis / Summit Entertainment
Loading