ARTS & ENTERTAINMENT

Eli Wallach

Eli Wallach, left, Roman Polanski and Ewan McGregor, on the set of movie "The Ghost Writer." Guy Farrandis / Summit Entertainment
Loading