Kim Kardashian, Kate Middleton

Kim Kardashian and Kate Middleton
Mike Ridewood / Getty Images; Nicolas Asfouri / Associated Press
Copyright © 2018, Los Angeles Times
EDITION: California | U.S. & World
55°