Devon Sawa as Owen and Maggie Q as Nikita on "Nikita."

Christos Kalohoridis/The CW
Loading