Devon Sawa as Owen and Maggie Q as Nikita on "Nikita."

Christos Kalohoridis/The CW
Copyright © 2018, Los Angeles Times
EDITION: California | U.S. & World
60°