BREAKING NEWS
Lakers

Devon Sawa as Owen and Maggie Q as Nikita on "Nikita."

Christos Kalohoridis/The CW
Copyright © 2017, Los Angeles Times
64°