Rita Moreno

Rita Moreno

EDITION: California | U.S. & World
70°