Advertisement

Cách bỏ phiếu ở Los Angeles / Bầu cử 2020 (in Vietnamese: How to vote in L.A.)

Phiếu bầu qua thư, thời hạn ghi danh, trung tâm bỏ phiếu - chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin căn bản bầu cử ngày 3 tháng 11.

Share

Advertisement